Adatvédelmi szabályzat

 1. Adatkezelési tájékoztató

 1. Az adatkezelő adatai:

  1. Adatkezelő neve: Artyphotos.hu Korlátolt Felelősségű Társaság

  2. Adatkezelés helyszíne: 1039 Budapest, Zsirai Miklós utca 14. 7. em. 21.

  3. Adatvédelmi Tisztviselő: Artyphotos.hu Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője

  4. Adatvédelmi Tisztviselő elérhetősége: judy-foto@artyphotos.hu

 2. A Tájékoztató célja, hatálya

  1. A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse az Artyphotos.hu Korlátolt Felelősségű Társaság (1039 Budapest, Zsirai Miklós utca 14. 7. em. 21., a továbbiakban: Szervezet) által alkalmazott adatvédelmi-, és kezelési elveket, és a Szervezet adatvédelmi-, és kezelési politikáját, amelyet a Szervezet, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

  2. A Tájékoztató a Szervezet részére az adatkezelésben Érintettek által megadott személyes adat kezelésének elveit tartalmazza. A jelen tájékoztató célja, hogy a Szervezet által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

  3. A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Szervezet különös tekintettel vette figyelembe a következő jogszabályokat:

  1. Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelet (a továbbiakban: GDPR),

  2. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)

  3. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

  4. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a bizonylatok kiállítását és megőrzését illetően).

 1. Fogalom meghatározások

E Tájékoztató vonatkozásában

  1. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

  2. Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza.
   A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások esetében: Artyphotos.hu Korlátolt Felelősségű Társaság.

  3. Személyes adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

  4. Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

  5. Honlap(ok): az Adatkezelő által, és/vagy felügyelete alatt és/vagy általa meghatározott tartalommal üzemeltetett honlap(ok). 

  6. Szolgáltatás(ok): Adatkezelő által az üzemeltetett honlap(ok)on, és/vagy a fotózás helyszínén nyújtott szolgáltatások összessége.

  7. Érintett: az a természetes személy, aki a Szolgáltatások igénybevétele érdekében megadja „A kezelt Felhasználói személyes adatok köre pontban” felsorolt adatait.

  8. Külső szolgáltató: az Adatkezelő által az egyes Honlap(ok) üzemeltetéséhez, vagy a Honlap(ok)on keresztül elérhető Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak Adatkezelővel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Szolgáltatások honlapjaihoz, az érintettekről adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek az érintett azonosítására.

  9. Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.

  10. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

  11. Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

  12. Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

  13. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

  14. Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;

  15. Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

  16. Rendszer: az Adatkezelő és/vagy partnerei interneten keresztül elérhető honlapjait és szolgáltatásait működtető technikai megoldások összessége.

 1. A kezelt Felhasználói személyes adatok köre

Adatkezelési folyamat meghatározása

Az adatkezelési folyamat lépései

Fotózás

Kezelt személyes adatok: Fényképfelvétel

Rögzítés: Az adatok az Érintettek közreműködésével kerülnek rögzítésre

Tájékoztatás: Az Adatkezelő szolgáltatásnyújtásának helyszínén, illetve a honlapján rendelkezésre bocsátja az adatkezelési tájékoztatóját.

Tárolás: Az adatokat az Adatkezelő a székhelyén elzárva tárolja.

Megőrzés/megsemmisítés: Az adatokat az Adatkezelő 1 évig tárolja.

A Szolgáltatás számlázásához kapcsolódó adatkezelés

Kezelt személyes adatok: Jogszabályban rögzített adatok.

Rögzítés: Az adatokat az Érintettek közreműködésével papír alapon rögzítik.

Tájékoztatás: Az Adatkezelő szolgáltatásnyújtásának helyszínén, illetve a honlapján rendelkezésre bocsátja az adatkezelési tájékoztatóját.

Tárolás: Az adatok a jogszabályokban meghatározottak szerinti ideig kerülnek megőrzésre.

Megőrzés/törlés: Az adatok a jogszabályokban meghatározottak szerinti ideig kerülnek megőrzésre.

 

 1. Az Adatkezelés célja, jogalapja

  1. Az Adatkezelő által folytatott Adatkezelések célja az Adatkezelő tevékenységi körébe tartozó szerződések megkötésének és teljesítésének elősegítése.

  2. Adatkezelő a fent ismertetett bármelyik adatkezelési cél megvalósítása érdekében kezelhet személyes adatokat.

  3. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az Adatkezelés célja, jogalapja pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja fel.

  4. Az érintett a hozzájáruláson alapuló Adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

  5. Az Adatkezelő által kiállított bizonylaton szereplő személyes adatokat az Adatkezelő a számvitelről szóló törvényben meghatározottak szerint kezeli.

  6. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

 2. Az Adatkezelés elvei, módja

  1. Az Adatkezelő a személyes adatokat a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

  2. Az Adatkezelő a személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli.

  3. Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

  4. A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők.

  5. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így az érintett illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot nem kezel, és nem gyűjt.

  6. Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését-, felhasználását-, és megváltoztatását. E kötelezettségek teljesítését az Adatkezelő minden olyan harmadik fél részére követelményként meghatároz, akik részére Személyes adatokat továbbít.

 3. Az Adatkezelések időtartama

  1. Az érintett által megadott adatok kezelésének időtartama – amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik – egy év.

  2. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a személyes adat törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja. Törlés helyett az Adatkezelő – az érintett tájékoztatása mellett – korlátozza a Személyes adat felhasználását, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekét. A személyes adatot az Adatkezelő mindaddig nem törli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta.

 4. Az Érintettek jogai, érvényesítésük módja

  1. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő és az annak megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában a törvényben meghatározott feltételek szerint

 1. az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (a továbbiakban: előzetes tájékozódáshoz való jog),

 2. kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (a továbbiakban: hozzáféréshez való jog),

 3. kérelmére, a személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (a továbbiakban: helyesbítéshez való jog),

 4. kérelmére a személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza (a továbbiakban: az adatkezelés korlátozásához való jog),

 5. kérelmére a személyes adatait az adatkezelő törölje (a továbbiakban: törléshez való jog).

  1. Az érintett kérheti, hogy Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e az érintett személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést.

  2. Levélben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján az érintett egyértelműen beazonosítható.

  3. A tájékoztatáskérés kiterjedhet az érintettnek az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az érintett adatait.

  4. A kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül elbírálja és döntéséről az érintettet írásban, vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti.

  5. A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatják az érintettet, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

  6. Érintett kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az érintett vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt Személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

  7. Az érintett tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen1:

  1. ha a Személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;

  2. ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy

  3. ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

Az Adatkezelő az érintett tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést megszünteti és a kezelt Személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

 1. Adatfeldolgozás

  1. Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe:

  1. A szolgáltatás számlázásához kapcsolódó, jogszabályban meghatározott (a tevékenységhez kapcsolódó számviteli, és adózási rendet meghatározó jogszabályok) adatok kezelése a Full Active Bt. által történik.

  1. Adatfeldolgozás helyszíne: 1131 Budapest, XIII. ker. Futár u. 34.
   Az Adatfeldolgozó önálló döntést nem hoz, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosult eljárni.

 1. Külső szolgáltatók

Egyéb Külső szolgáltatók

  1. Vannak olyan Külső szolgáltatók, amelyekkel Adatkezelő nem áll szerződéses jogviszonyban, vagy az adott adatkezelés tekintetében szándékosan nem működik együtt, azonban ettől függetlenül is a Honlaphoz / Szolgáltatásokhoz – akár az érintett közreműködése által, akár anélkül – hozzáférnek, és ez által az érintettekről vagy a Szolgáltatások honlapjain folytatott érintetti aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyekből esetenként – önállóan vagy más, e Külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolva – alkalmasak lehetnek az érintett azonosítására. Ilyen Külső szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: FacebookIreland Inc., Google LLC, Instagram LLC., stb.

  2. E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.

 1. Adattovábbítás lehetősége

  1. Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általuk szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes adat továbbítására őket jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi.

  2. Az Adatkezelő jogosult a Felhasználó erre vonatkozó kifejezett engedélye esetén, az engedélyben megjelölt Személyes adatot az engedélyben megjelölt célból és időtartamban, az engedélyben megjelölt harmadik fél részére továbbítani. A továbbított adatok kezelésére a harmadik fél adatkezelési rendelkezései az irányadók.

  3. Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatásának biztosítása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet.

 2. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

  1. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

 3. Jogérvényesítési lehetőségek

  1. Érintett az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

  2. Az érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

1 Infotv. 21. § (1)